Referat
Generalforsamling i Fabryforeningen Danmark
Søndag den 8. marts 2015, Hotel Prindsen, Roskilde
 
Antal deltagere:   18
Velkomst:              Formand Anne Grimsbo
Dirigent:                Erik Schack
Referent:               Lisbeth Thomhav

 
Læge i neurologi Anette Torvin Møller fra smerteklinikken i Århus var forbi og holdt et rigtig godt og oplysende foredrag. Anette har i sin tid lavet sit PHD-projekt over kvindelige fabrypatienter og deres smerter.
Anette fortalte bl.a at der er 2 slags nervesmerter – Dem som kommer ude fra (f.eks ved at banke foden ind i et bord) og smerter som kommer inde fra (Smerter som bl.a. vi fabrypatienter har)
Smerter kan være forbundet med træthed, depression, angst og nedsat arbejdsevne. Derfor er det vigtig at se bredt, når man kigger på smertelindring f. eks fysioterapi, psykologbehandling, akupunktur, massage og så er det vigtigt at holde sig i gang. Hellere lave lidt end intet – og så er rygning helt forbudt !
Anette fortalte også at grunden til at vi oftest får ondt i vores hænder og fødder er, at det er den yderste ende af nervesystemet, og derfor også det, som går til først.
Vi har vedhæftet Anette´s powerpoints – Hvis der er sprøgsmål har Ira kontakt oplysninger på Anette, som meget gerne svarer på evt. spørgsmål.
*********

Dirigenten gennemgik reglerne for generalforsamlings indkaldelse. Da ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlige indkaldelse konstaterede han, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig – Dog med den indvending, at der i vedtægterne står at generalforsamlingen skal foregå en lørdag.
 
Bestyrelsens beretning:
Vedhæftes
 
 
 
Forlæggelse af regnskabet 2013 og 2014
Jørgen gennemgik regnskabet for 2013 og 2014
Ros for regnskabet som stemte. Samt stor ros til Anne og Jørgen for at få hevet de flotte sponsorater ind.
Kopi af regnskabet er vedhæftet som bilag
Regnskabet er godkendt.

 
Fastsættelse af kontingent for 2016
Kontingentet for 2016 blev vedtaget at forblive uændret Kr. 50,00 pr. person.
 
Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag for det kommende år.
Jørgen gennemgik budgettet
Budgettet er vedhæftet som bilag

 
Behandling af indkomne forslag
Der har ikke været nogen forslag indsendt
 

Valg af ny formand
Anne Lahn Grimsbo fortsætter som formand.
 

Valg af bestyrelses medlem
Christina Graef Christensen har valgt at træde ud af bestyrelsen – Supplant Majbritt Goldman valgte at træde ind i bestyrelsen.
 

Valg af supplanter
Nyvalgt suppleant Nina Lahn
 
Valg af revisor
Morten Schack blev genvalgt som revisor.
 
Eventuelt:
Det lyder som om alle fabrypatienter er blevet kontaktet mht muligheden for at deltage i det nye psykologi forsøg. Vi vil høre fra Ira sidst i marts – Ønsker man at deltage, er det nok at kontakte Ira på mail eller pr. telefon og give sin accept.
Der kommer invitation ud til vores dagstur til Egeskov slot den 7. juni, snarest.
Det blev besluttet, at vi ikke sender kontaktoplysningerne på medlemmerne ud til alle
Tony´s motionsløb i Utterslevmose var forløbet rigtig godt – i alt 311 deltagere og et overskud på kr. 16.000,00
Vi får ændret vedtægterne, så der står at der afholdes generalforsamling den første weekend i marts i stedet for den første lørdag i marts.

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:            Regnskab 2013/2014
                      Budget 2015
                      Formandens beretning for det forløbne år.
                      Anette Torvin Møller´s powerpoints